PROCES REKLAMACYJNY

 1. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji obowiązują dla wszystkich procesów reklamacyjnych, realizowanych na podstawie zgłoszeń przesłanych do DEFTRANS Sp. z o.o. z siedzibą we Wszewilkach, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz (KRS: 0000097852; dalej jako „DEFTRANS”) jako sprzedawcy towarów, za których wady DEFTRANS ponosi odpowiedzialność.
 2. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji mają zastosowanie, o ile w umowie pomiędzy DEFTRANS a zgłaszającym reklamację nie ustalono inaczej.
 3. DEFTRANS ma obowiązek dostarczyć do Klienta towar bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku użytkowania mebli w warunkach innych niż domowe. Użytkowanie mebli w warunkach innych niż domowe, chociażby w sposób przemijający, jak również noszenie przez meble śladów użytkowania w warunkach innych niż domowe powoduje utratę gwarancji.
 4. Prosimy zawsze sprawdzić przy kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń lub braku towaru w dostawie czas zgłoszenia roszczenia wynosi 48 godzin od daty dostarczenia pod rygorem ich wygaśnięcia. Niezbędnym dokumentem, który powinien być dołączony do reklamacji w takiej sytuacji jest podpisany protokół szkody z przewoźnikiem.
 5. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronach www.deftrans.pl, www.defra.pl oraz www.nas-meble.pl, w którym zawarte są wszelkie informacje niezbędne do kompleksowego zgłoszenia wady.
 6. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać na adres: DEFTRANS Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz bądź na adres e-mail: reklamacje@deftrans.com.pl
 7. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny podany w formularzu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu 887 510 086, 607 807 525 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub pod adresem mailowym reklamacje@deftrans.com.pl
 1. Informujemy, że termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dostarczenia kompletnych informacji, danych, zdjęć lub próbek niezbędnych do weryfikacji istnienia wady i przyczyny jej powstania. Jest to termin, do którego DEFTRANS winno ustosunkować się w sprawie pozytywnej lub negatywnej decyzji odnośnie zgłoszenia.
 2. Informujemy, że termin realizacji uprawnień wynikających z rękojmi wynosi do 30 dni od momentu rozpatrzenia jej przez Dział Reklamacji bądź Dział Serwisu.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać:
  1. opis wady;
  2. kopię lub skan dowód zakupu, dokumentację zdjęciową, zdjęcie etykiety produkcyjnej, zaznaczony reklamowany element w instrukcji montażu;
  3. Wskazanie oczekiwanego zachowania się ze strony DEFTRANS;
  4. Numer konta bankowego w przypadku roszczenia o zwrot ceny.

Pozwoli to na szybsze rozpatrzenie reklamacji oraz wnikliwą analizę przyczyny powstania zgłaszanej wady.

 1. Uprzejmie wskazujemy, że zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy powstaje wyłącznie w konkretnych sytuacjach. Przede wszystkim odstąpienie od umowy będzie możliwe dopiero wtedy, gdy żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe do zrealizowania albo będzie wymagać nadmiernych kosztów.
 2. Producent informuje i zastrzega, że meble przeznaczone są wyłącznie do użytku w warunkach domowych, w związku z czym nie nadają się do innych celów, które wiążą się użytkowaniem mebli w warunkach innych niż domowe. Za użytkowanie w warunkach innych niż domowe uznaje się w szczególności: 1) użytkowanie w warunkach lub celach komercyjnych, 2) użytkowanie przez podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), 3) użytkowanie w budynkach zamieszkania zbiorowego, w budynkach użyteczności publicznej, lokalach użytkowych lub budynkach gospodarczych – w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

W celu zgłoszenia reklamacji wypełnij poniższy FORMULARZ REKLAMACYJNY ON-LINE

Lub pobierz i uzupełnij papierowy wniosek reklamacyjny

FORMULARZ REJESTRACYJNY ON-LINE

DANE ZGŁASZAJĄCEGO
DANE MIEJSCA ZAKUPU


REKLAMOWANY TOWAR ZNAJDUJE SIĘ:

u kontrahentau klienta

DANE REKLAMOWANEGO TOWARU
OCZEKIWANIE KLIENTA ODNOŚNIE REKLAMACJI

Usunięcie wady/wymiana elementuObniżenie cenyOdstąpienie od umowy

ZAŁĄCZNIKI


Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest firma DEFTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wszewilki, przy ul. Sulmierzyckiej 73 (56-300 Milicz), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000097852, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON: 931931953, NIP: 9161317735, e-mail: biuro@deftrans.com.pl, tel.: +48 71 38 40 486.

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania lub poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak niektórych danych może uniemożliwić przesłanie niniejszego formularza.

Prosimy wypełnić jak najwięcej pól poniższego formularza oraz załączyć dokumenty i zdjęcia Pomoże nam to w jak najszybszym rozpatrzeniu Państwa reklamacji.